AĂǍĄABCĆČĈĊDĎĐEÉĔĚĖĒĘFGĞĜĢĠHĦĤIIĬǏIIJĪĮĨJĴKĶĸLĹĽĻĿŁMNŃŇŅŊOŎǑŐŌǾOEPQRŔŘŖSŚŠŞŜȘSSTŦŤŢȚUŬǓŰŪŲŮŨVWŴXYŶỲZŹŽŻaăǎāąaébcćčĉċdďđeĕěėēęfgğĝģġhħĥiıĭǐiijīįĩjȷĵkķĸlĺľļŀłmnńňņŋoŏǒőōǿoepqrŕřŗsśšşŝștŧťţțuŭǔüűūųůũvwẃŵẅẁxyýŷỳzźžż0123456789

it's a
rollover

Some people think I'm BonkersSome people think I'm Bonkers
but I just think I'm freebut I just think I'm free

I LIKE TO
MOVE IT

hello
hello
I just called to say…